Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MV-WERKT BV.

1. Algemeen
1.1 Dit zijn de algemene voorwaarden van de besloten vennootschap I.V. HRM B.V. h.o.d.n. MV-Werkt, gevestigd te Tilburg (hierna al dan niet apart of tezamen met haar rechtsopvolgers onder algemene c.q. bijzondere titel te noemen “MV-Werkt”).
1.2 MV-Werkt is actief op het gebied van outplacement, psychologisch/assessment/loopbaanonderzoek, heroriëntatie, opleiding & training, advisering op het gebied van loopbaanontwikkeling en mobiliteit en advisering op het gebied van personeel & organisatie in de meest brede zin des woords..

2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, werkzaamheden en facturen van MV-Werkt ten behoeve van derden (hierna in enkel- en/of meervoud als de context moge vereisen te noemen “de opdrachtgever”) behoudens een schriftelijke door MV-Werkt en de opdrachtgever rechtsgeldig ondertekende andere regeling waarin expliciet van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MV-Werkt, voor de uitvoering waarvan door MV-Werkt gebruik wordt gemaakt van de diensten van derden.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. MV-Werkt en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

3. Offertes
3.1 De offertes van MV-Werkt zijn vrijblijvend en herroepelijk. Herroeping geschiedt onverwijld en is mogelijk tot de aanvaarding van een aanbod zolang MV-Werkt niet een van de opdrachtgever afkomstige ondertekende offerte heeft ontvangen, dan wel stilzwijgend indien de offerte niet binnen de eventueel gestelde termijn is geaccepteerd, dan wel niet de ondertekende offerte binnen de eventueel gestelde termijn is ontvangen. Zij zijn slechts geldig gedurende 30 dagen,
tenzij anders aangegeven. Overeenkomsten komen tot stand door rechtsgeldige ondertekening van de door MV-Werkt gezonden offerte of opdrachtbevestiging en retournering daarvan en gaan in op de dag van ontvangst door MV-Werkt.
3.2 Bedragen, genoemd in offertes, opdrachtbevestigingen en brochures van MV-Werkt, zijn gebaseerd op de laatst bekende honorariumcomponenten. MV-Werkt behoudt zich het recht voor om na verloop van drie maanden de door haar aldaar gehanteerde bedragen ook na acceptatie door de opdrachtgever te wijzigen indien de honorariumcomponenten, om redenen waar MV-Werkt geen invloed op heeft, zich wijzigen of gewijzigd worden.
3.3 Alle bedragen genoemd in offertes, opdrachtbevestigingen en brochures van MV-Werkt zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

4. (Duur van) opdracht en outplacement/loopbaanbegeleiding
4.1 Nadat er een opdracht in het kader van outplacement/loopbaanbegeleiding/coaching, training e.d. tot stand is gekomen, is er sprake van een inspanningsovereenkomst, waarbij MV-Werkt garandeert dat alle haar ten dienst staande middelen tot advisering en begeleiding van de opdrachtgever optimaal ingezet zullen worden.4
4.2 De opdracht in het kader van outplacement wordt als beëindigd beschouwd indien de kandidaat gedurende de begeleidingsperiode in dienst treedt van een bedrijf of instelling, zélf een bedrijf of instelling begint, dan wel de overeengekomen begeleidingsperiode is beëindigd. De opdracht voor coaching/training/begeleiding wordt vooraf in een opdrachtbevestiging vastgelegd. Uitbreiding van uren geschiedt alleen met schriftelijke toestemming van opdrachtgever.
4.3 Voorafgaande aan of gedurende de looptijd van de overeenkomst kan na overleg tussen de opdrachtgever en MV-Werkt een ander voormeld tijdstip (art.8.2) als tijdstip van beëindiging worden overeengekomen.
4.4 Indien de opdracht betrekking heeft op andere diensten dan outplacement, eindigt de overeenkomst op het kadertijdstip als aangegeven in de door MV-Werkt bij aanvaarding van de opdracht op schrift gestelde zakelijke condities.

5. Acceptatie en beperkende bepalingen
5.1 MV-Werkt behoudt zich het recht voor om voor outplacement of begeleiding in aanmerking komende persoon niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de persoon in kwestie hiertoe aanleiding geeft, zal MV-Werkt de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis stellen.
5.2 Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie bij aanvaarding van de opdracht door MV-Werkt, tijdens het uitvoeren van de opdracht alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan MV-Werkt de begeleiding beperken, opschorten dan wel beëindigen zonder dat tot restitutie van de honoraria wordt overgegaan.

6. Gebruik van diensten
6.1 Het staat opdrachtgever of door haar naar MV-Werkt verwezen natuurlijke personen niet vrij de faciliteiten, informatie en diensten van MV-Werkt te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook dat niet directe zin begrepen is in de aan MV-Werkt verstrekte opdracht. De door MV-Werkt verstrekte syllabi en de ter beschikking gestelde documentatie, informatie of adviezen zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik.
6.2 Verstrekte opdrachten worden door MV-Werkt uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is aangeven, geen rechten ontlenen.

7. Tussentijdse beëindiging
7.1 Indien de opdrachtgever de opdracht aan MV-Werkt voortijdig intrekt voor het einde van de begeleidingsperiode, dan heeft MV-Werkt het recht om aan de opdrachtgever een einddeclaratie te zenden op basis van de gemaakte kosten en het aantal bestede uren tegen het alsdan bij MV-Werkt gehanteerde uurtarief en de schade die MV-Werkt dientengevolge lijdt, dan wel het overeengekomen tarief of het resterende gedeelte daarvan – indien er sprake is van een project – ineens te factureren.
7.2 De kosten omschreven in art.11.1 worden verminderd met de door de opdrachtgever in het kader van de ingetrokken opdracht eventueel reeds betaalde bedragen zonder dat dit overigens tot enige terugbetaling door MV-Werkt aan de opdrachtgever van (een gedeelte van) de betaalde bedragen aanleiding zal kunnen geven.
7.3 Indien de opdrachtgever een middels of bij MV-Werkt overeengekomen dienstverlening of (psychologisch) onderzoek annuleert dan zal de opdrachtgever de daarvoor gemaakte kosten aan MV-Werkt vergoeden met een minimum van 50%, 75% en 100% van de overeengekomen prijs indien de tussentijdse beëindiging plaatsvindt respectievelijk binnen twee, één en nul dagen vóór de afgesproken dag waarop de dienstverlening zou plaatsvinden of waarop het onderzoek zal plaatsvinden.

8. Ontbinding
8.1 Een overeenkomst kan door MV-Werkt- zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist – geheel of gedeeltelijk worden ontbonden indien:
· De opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voortvloeien uit de met MV-Werkt gesloten overeenkomst(en), alsmede in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van de opdrachtgever of diens overlijden;
· De opdrachtgever een onjuiste voorstelling van zaken heeft geschetst, zulks ter beoordeling van MV-Werkt;
· Een zodanige slechte communicatie c.q. verstandhouding tussen MV-Werkt en de opdrachtgever is ontstaan, dat van een vruchtbare (samenwerkings)relatie niet langer gesproken kan worden, zulks ter boordeling van MV-Werkt.
8.2 De overeenkomst(en) tussen MV-Werkten de opdrachtgever worden van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest.
8.3 De door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door MV-Werkt geleden en te lijden schade.
9. Honorarium
9.1 Het honorarium zal door MV-Werkt aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht na afronding/beëindiging van de betreffende werkzaamheden of, bij eventueel langer durende werkzaamheden, middels tussentijdse declaraties. Indien MV-Werkt hiervoor gegevens van de opdrachtgever nodig heeft, stuurt de opdrachtgever deze op eerste verzoek van MV-Werkt onverwijld toe.
9.2 De verschuldigdheid van honorarium is niet afhankelijk van de volbrenging c.q. het resultaat van de opdracht dan wel het verstrijken van de overeengekomen tijd. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht, om welke reden dan ook, is de opdrachtgever te allen tijde honorarium verschuldigd conform het bepaalde in artikel 11.
9.3 MV-Werk tis gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien MV-Werkt kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en dienstlevering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld honorariumcomponenten aanmerkelijk zijn gestegen.
9.4 MV-Werkt zal de opdrachtgever het voornemen tot prijsstijgingen schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de prijsstijging zal ingaan, vermelden.
9.5 Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium wordt verhoogd binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst artikel 13.6, indien de verhoging meer dan 10% bedraagt ten opzichte van het laatst geldende honorarium. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de prijsstijging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet ( Verhoging BTW-tarief).
9.6 Indien opdrachtgever de door gebruiker kenbaar gemaakte prijsstijging niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever op straffe van verval van de bevoegdheid daartoe gerechtigd binnen 7 werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht schriftelijk te annuleren tegen de in de kennisgeving van MV-Werkt genoemde datum waarop de honorariumtoepassing in werking zou treden.
9.7 Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
9.8 Kosten voor aanvullingen en/of wijzingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10. Budgetoverschrijding
Indien er tussen de opdrachtgever en MV-Werkt een budget overeengekomen is voor bepaalde/(neven)werkzaamheden, dan heeft MV-Werkt het recht het overeengekomen budget met maximaal 5% te overschrijden zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever.

11. Overmacht
11.1 Indien MV-Werkt door omstandigheden, opgekomen buiten schuld- en risicosfeer van MV-Werkt na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is MV-Werkt bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens de opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.
11.2 Indien MV-Werkt door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, langer dan drie maanden verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van de partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
11.3 Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld worden in elk geval doch niet uitsluitend gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de leveringen van energie, bedrijfsstoring en in geval MV-Werkt door haar eigen leveranciers – om welke reden dan ook – niet tot de levering in staat wordt gesteld.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door MV-Werkt gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat MV-Werkt onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderzijds schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor MV-Werkt aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door MV-Werkt gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat MV-Werktonder die algemene aansprakelijkheidsverzekering draagt.
12.2 MV-Werkt is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers worden ingeschakeld namens de opdrachtgever te aanvaarden. De keuze van de door MV-Werkt in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Iedere eigen aansprakelijkheid van MV-Werkt voor tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.
12.3 De in art. 16.1 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

13. Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart MV-Werkt tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

14. Vertrouwelijkheid
14.1 Alle werkzaamheden van MV-Werkt zijn strikt vertrouwelijk. MV-Werkt zal dan ook op geen enkele wijze en aan wie dan ook enige informatie met betrekking tot de opdrachtgever en/of de kandida(a)t(en) die door opdrachtgever ter begeleiding dan wel advisering aan MV-Werkt zijn overgedragen, verstrekken c.q. gebruiken anders dan in het kader van de werkrelatie met de opdrachtgever en/of het opstellen van een algemene referentielijst.
18.2 De opdrachtgever zal de informatie die zij van MV-Werkt verkrijgt met betrekking tot de kandidaten alleen gebruiken voor het doel waarvoor zij gegeven is en op geen enkele wijze aan derden ter beschikking stellen, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van MV-Werkt en de kandidaat.
18.3 De opdrachtgever zal op geen enkele wijze informatie verlangen over de door MV-Werkt in begeleiding zijnde kandidaten behoudens de bij opdrachtbevestiging afgesproken voortgangrapportages.
18.4 De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat zij de gegevens van de kandidaten die zij via MV-Werkt verkrijgt zal opslaan en verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
18.5 Indien de opdrachtgever in strijd met het voorgaande artikel handelt, verbeurt zij aan MV-Werkt door het simpele feit van een dergelijke handeling zonder naderingebrekestelling of sommatie een onmiddellijk opeisbare boete van € 4.538,00 (vierduizendvijfhonderdachtendertig euro) per overtreding., dan wel door de autoriteit persoonsgegevens opgelegde sanctie.
18.6 De verplichtingen van MV-Werkt in het kader van artikel 18 strekken zich ook uit tot haar respectievelijke medewerkers c.q. in het kader van de werkrelatie ingeschakelde derden.

15. Overneming personeel
De opdrachtgever zal met de (vaste) medewerkers van MV-Werkt op geen enkele wijze een overeenkomst of dienstverband aangaan, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MV-Werkt. Bij overtreding is opdrachtgever aan MV-Werkt zonder nadere ingebrekestelling of sommatie een onmiddellijk opeisbare boete van € 45.378,00 (vijfenveertigduizenddriehonderdachtenzeventig euro) per geconstateerde overtreding verschuldigd.

16. Reclames
16.1 Indien de opdrachtgever bezwaren heeft tegen een door MV-Werkt aan haar gerichte declaratie dan dient zij zulks binnen acht (8) dagen na de declaratiedatum schriftelijk aan MV-Werkt kenbaar te maken met opgave van redenen. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn haar bezwaren kenbaar heeft gemaakt, dan wordt verondersteld dat zij deze declaratie heeft geaccepteerd en dient de opdrachtgever de declaratie van MV-Werkt te betalen.
16.2 Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie of de wijze waarop diensten/werkzaamheden zijn uitgevoerd, schorten de betalingsverplichting niet op.

17. Betalingen
17.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum door bijschrijving van het gefactureerde bedrag op een door MV-Werkt aan te wijzen bankrekening. Binnenkomende betalingen worden eerst afgeboekt op openstaande kosten en rente en daarna op de oudste factuur.
17.2 Indien een opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand – tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt – of gedeelte daarvan, een gedeelte van een maand voor een volle berekend, over het aldus niet of te laat betaalde bedrag berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
17.3 Bovendien heeft MV-Werkt het recht maar niet de plicht om zonder nadere ingebrekestelling de aldus niet of te laat betaalde vordering uit handen te geven waarbij de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente tevens administratiekosten ad € 227,00 per factuur en de door MV-Werkt gemaakte en nog te maken buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van 15% van het niet of te laat betaalde bedrag verschuldigd zal zijn. In geval van een
gerechtelijke procedure zullen ook de procedurekosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

18. Toepasselijk recht en forumkeuze
Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en geschillen waar partijen niet in onderling overleg uit kunnen komen zullen worden voorgelegd aan de rechter te Breda, tenzij op grond van enige dwingend rechterlijke bepaling een andere rechter bevoegd mocht zijn.

 

download algemene voorwaarden Download de algemene voorwaarden